คำอธิบายรายวิชา 

วิถีชีวิตของคนไทยสั่งสมภูมิปัญญาลักษณะองค์รวมของความรู้สู่สุขภาพสมดุลทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูด้วยวิธีการต่างๆปรับสมดุลด้วยอาหาร รักษาความเจ็บป่วยด้วยสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการผสมผสานภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจำวัน ผสมผสานการพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกับการออกกำลังกาย อิริยาบทบำบัด ฤษีดัดตน การอบ การประคบและการนวดไทย โดยปฏิบัติด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชนชาติไทย 
                      Thai  way  of  life, collective  wisdom  of  the  holistic  nature  of  health  knowledge  to  balance  both  inside  and  outside  the  body, promotion, prevention, treatment  and  rehabilitation  of  various  methods  of  food  and  herbs  for  balance  Health, integration  of  local  wisdom  in  daily  life, Spiritual  development  with  exercise,  Movement  therapy,  Ruesee-dudton,  Hot  compression  and  Thai  massage,  which  are  wisdom  of  health  care  in  Thai  culture.


ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกหัด