คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติ รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิตของเชื้อโรค การแพร่กระจายของเชื้อโรคและการทำให้เกิดโรคของแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต และหนอนพยาธิ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรค กลไกและลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโต้ตอบ ภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค ปฏิบัติการเพื่อการศึกษาในห้องทดลอง การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรค