ขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลผดุงครรภ์
ในการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อดูแลมารดาและทารกในระยะต่างๆของการคลอด
ทั้งในรายที่ปกติและรายที่ผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะของการตั้งครรภ์
การคลอดและหลังคลอด ครอบคลุมทั้ง
4 มิติ รวมทั้งการตรวจพิเศษทางสูติ-กรรม การดูแลมารดาที่ติดสารเสพย์ติด
และอันตรายจากการใช้ยาทางสูติศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมการพยาบาล
ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง