๑๗๐-๑๑๐ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
เมื่อเรียนจบนักศึกษาสามารถ
อธิบายรูปร่าง โครงสร้าง ตำแหน่ง ส่วนประกอบทางเคมีและชีวเคมีรวมทั้งการวิเคราะห์หน้าที่และกลไก การทำงานพื้นฐาน โดยศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อประกอบเป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายใน ระบบผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ตลอดจนความสัมพันธ์ของอวัยวะในแต่ละระบบและกลไกที่มาควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาวะสมดุลต่าง ๆ ในร่างกายให้คงที่และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพยาบาล โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม และคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโดสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย